HELSENORGE

Brukermedvirkning og brukerutvalg

På denne siden finner du informasjon om vårt brukerutvalg og pasient- og brukererfaringer knyttet til vårt sykehus.

Brukerutvalg for 2023-2024 er oppnevnt. Her finner du mandat, hovedoppgaver, sammensetning og kontaktinformasjon.

Du finner også resultater av gjennomførte pasienterfaringsundersøkelser.

Mandat for Brukerutvalget

Brukerutvalget er et rådgivende organ for ledelsen. Brukerutvalgets viktigste oppgaver er å være med på å utforme og kvalitetssikre tjenestetilbudet til pasientene.

Målet med brukerutvalget er å styrke pasientenes og pårørendes stilling og innflytelse ved å skape gjensidig tillit og forståelse gjennom dialog og brukermedvirkning.

Brukerutvalget skal ta utgangspunkt i gjeldende lover, forskrifter og interne retningslinjer som relaterer seg til pasientenes og pårørendes roller i dagens helsetjeneste. Reell brukermedvirkning og brukernes interesser og behov skal være utvalgets hovedoppgave.

Oppgaver kan initieres av utvalgets medlemmer, ledelsen, råd og utvalg, samt fra eksternt hold.

Hovedoppgaver

 • Gi innspill som kan bedre service og kvalitet i pasientbehandlingen
 • Gi innspill til utviklingsprosjekter/endringsforslag av nye tilbud til pasientene og pårørende
 • Gi innspill om plan- og budsjettsaker
 • Gi innspill om saker som berører sikkerhet, tilgjengelighet, ressursutnyttelse, informasjon og kommunikasjon
 • Oppnevning av brukerrepresentanter til prosjekter og utvalg
 • Utarbeide årsrapport for utvalgets arbeid

Leder av brukerutvalget blir invitert inn i styret til HSR som observatør. Representanten har talerett, men ikke stemmerett i styremøtene.

Sammensetning 2023-2024

Faste medlemmer:

 • Norsk Revmatikerforbund Rogaland:
  Bente Ree, tel 95 79 17 09
  Ringveien 54, 4351 Kleppe
 • ​​Haugesund og Karmøy Revmatikerforening:
  Paul Magne Sørensen, tel 99 47 19 62
  Hjortestien 51, 5517 Haugesund​
 • Haugesund og Karmøy Revmatikerforening:
  Kari Rundhaug, tel 48 12 92 26
  Kopervikgaten 3, 5529 Haugesund

 • Foreningen for kroniske smertepasienter Haugesund og omegn:
  Karl Henry Nøkling, tel 95 23 11 31
  Torsgate 14, 5531 Haugesund
 • Psoriasis- og eksemforbundet Rogaland:
  Knut Svele, tel 97 15 45 21
  Godalsveien 18, 4015 Stavanger
 • Mental Helse Norge:
  Marthe Gulbrandsen, tel 46 62 39 79
  Austerheimsvegen 67, 4200 Sauda

Vararepresentanter:

Fra administrasjonen:

Pasienterfaringsundersøkelser

Her finner du rapporter fra pasienterfaringsundersøkelser utført ved HSR.

2017 Pasienterfaringsundersøkelse HSR revmatologisk sengepost.pdf

Fant du det du lette etter?