Brukermedvirkning og brukerutvalg

På denne siden finner du informasjon om vårt brukerutvalg og pasient- og brukererfaringer knyttet til vårt sykehus.

Brukerutvalg for 2019-2020 er oppnevnt. Her finner du mandat, hovedoppgaver, sammensetning og kontaktinformasjon.

Du finner også resultater av gjennomførte pasienterfaringsundersøkelser.

Mandat for Brukerutvalget

Brukerutvalget er et rådgivende organ for ledelsen ved rehabiliteringssenteret. Brukerutvalgets viktigste oppgaver er å være med på å utforme og kvalitetssikre tjenestetilbudet til deltakerne.

Målet med brukerutvalget er å styrke deltakernes og pårørendes stilling og innflytelse ved å skape gjensidig tillit og forståelse gjennom dialog og brukermedvirkning.

Brukerutvalget skal ta utgangspunkt i gjeldende lover, forskrifter og interne retningslinjer som relaterer seg til deltakerne og pårørendes roller i dagens helsetjeneste. Reell brukermedvirkning og brukernes interesser og behov skal være utvalgets hovedoppgave.

Oppgaver kan initieres av utvalgets medlemmer, ledelsen, råd og utvalg, samt fra eksternt hold.

Hovedoppgaver

 • Gi innspill som kan bedre service og kvalitet i deltakerbehandlingen
 • Gi innspill til utviklingsprosjekter/endringsforslag av nye tilbud til deltakerne og pårørende
 • Gi innspill om plan- og budsjettsaker
 • Gi innspill om saker som berører sikkerhet, tilgjengelighet, ressursutnyttelse, informasjon og kommunikasjon
 • Oppnevning av brukerrepresentanter til prosjekter og utvalg
 • Utarbeide årsrapport for utvalgets arbeid

Leder av brukerutvalget blir invitert inn i styret til HSR som observatør. Representanten har talerett, men ikke stemmerett i styremøtene.

Sammensetning 2019-2020

Faste medlemmer:

 • Norsk Revmatikerforbund Rogaland:
  Reidar Risvold (leder), tel 928 24 806
  Saturnveien 8, 5519 Haugesund
 • Psoriasis- og eksemforbundet Rogaland:
  Helle Vestby Talmo(nestleder), tel 976 81 243
  Austrheimgrenda 31, 5516 Haugesund
 • Haugesund og Karmøy Revmatikerforening:
  Edvin Storlien, tel 950 65 384
  Fredrik Kolstøsgate 13, 5532 Haugesund
 • Norsk Revmatikerforbund Rogaland:
  Bente Gun Ree, tel 957 91 709
  Ringveien 54, 4352 Kleppe

Vararepresentanter:

 • Norsk Revmatikerforening Rogaland:
  Johan Sørensen, tel 950 27 363
  Asaldalveien 11, 4250 Kopervik
 • Psoriasis- og eksemforbundet Rogaland:
  Ingrid Ullestad-Olsen, tel 920 57 595
  Draugveien 79, 4314 Sandnes

Fra administrasjonen:

Pasienterfaringsundersøkelser

Her finner du rapporter fra pasienterfaringsundersøkelser utført ved HSR.

2017 Pasienterfaringsundersøkelse HSR revmatologisk sengepost.pdf

Fant du det du lette etter?