Rehabilitering - revmatologiske sykdommer

Sengepost

Kompleks revmatologisk rehabilitering på individuelt nivå er et tilbud som har som målsetting å redusere sykdommens påvirkning, å forbedre pasientens bevegelighet, styrke og utholdenhet. Slik kan behandlingen bidra til aktiv livsutfoldelse.

Innledning

Målgruppen er pasienter med aktiv behandlingsresistent sykdom med utvikling av økende funksjonsproblemer, eller stabil sykdom når det samtidig foreligger sammensatte problemstillinger.

Et tverrfaglig team skreddersyr individuell rehabilitering for deg med kompleks sykdomsutfordring som ikke får dekket sitt rehabiliteringsbehov lokalt. Tilbudet går over tre uker, med både gruppebasert og individuell behandling.

Kompleks revmatologisk rehabilitering på individuelt nivå forutsetter at du deltar aktivt med å sette mål og arbeide for å nå disse. Vi jobber sammen med deg i forkant av oppholdet slik at du er godt forberedt når du skal sette mål og legge en plan for å nå målene.

Henvisning og vurdering

Både fastlege og revmatolog kan søke. Henvisende lege skal utarbeide søknad i samråd med deg, og søknaden skal belyse:

 • Oppdatert informasjon om helsetilstand og aktuell behandling
 • Informasjon om hvilke rehabiliteringstilbud som er vurdert og/eller prøvd tidligere
 • Kort beskrivelse av aktuelle utfordringer som begrunner behov for kompleks revmatologisk rehabilitering med tverrfaglig team.
Se søknadsskjema her

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Søknaden din blir vurdert av tverrfaglig inntaksteam, som legger til grunn disse kriteriene:

 1. Inflammatorisk revmatisk sykdom, medisinsk behandlet etter gjeldende retningslinjer av lokal revmatolog
 2. Alder over 18 år
 3. Rehabilitering på lavere nivå er prøvd og/eller vurdert som utilstrekkelig
 4. Behov for tverrfaglig spisskompetanse innen revmatologi og rehabilitering med samtidige tiltak fra 4 faggrupper
 5. Komplekse sykdomsutfordringer (som inkluderer minst 3 av punktene under):
  • Smerter og/eller fatigue
  • Overforbruk av analgetika
  • Fysisk funksjonstap på grunn av revmatisk sykdom
  • Psykiske utfordringer som f.eks. angst og/eller depresjon
  • Komorbid somatisk sykdom
  • Sosiale- og aktivitetsrelaterte utfordringer (utdanning, arbeid, økonomi, familie- og hverdagsliv, fritid )

2. Under

Du får en egen koordinator som vil følge deg opp gjennom hele rehabiliteringsoppholdet.

Ved starten på oppholdet drøftes mål og planer sammen med rehabiliteringsteamet slik at mål og plan fastsettes for deg. Rehabiliteringsteamet består av fysioterapeut, ergoterapeut, revmatolog, lege i spesialisering, sykepleier/hjelpepleier og sosionom.

Forenklet kan vi si at rehabilitering er hjelp til selvhjelp mot en bedre hverdag. Det teoretiske grunnlaget for endringsarbeid og motivasjon, er endringsfokusert veiledning/motiverende intervju.

Det innebærer at tiltakene utformes med utgangspunkt i pasientens motivasjon og egen forståelse av sykdomsutfordringer, og bygger på ressurser og forutsetninger hos pasienten.

3. Etter

Etter endt opphold skrives det en tverrfaglig eprikrise med tverrfaglig notat. Dette skal inneholde kortfattet objektiv rapportering fra de ulike yrkesgruppene i tverrfaglig team med tanke på tiltak, forløp, effekt og videre oppfølging.

Det blir satt konkrete mål og tiltak for tiden etter utreise. Du får bistand til å komme i gang med aktuelle tilbud i sitt nærmiljø, for eksempel fysioterapi, bassengtrening, frisklivssentral, kommunal ergoterapeut, hverdagsrehabilitering, besøksvenn med mer.

Aktuelle samarbeidspartnere som fastlege og NAV inviteres ved behov inn til samarbeidsmøte før utreise.

Pårørende inviteres til å delta på utreisesamtale.

Koordinatoren din ringer innen 3 måneder for å evaluere hvordan det går med mål og tiltak.

Ved behov kan du innkalles til 1 ukes oppfølgingsopphold.

Dersom det tverrfaglige teamet mener du kan ivaretas på lavere nivå, får du beskjed om dette og det skrives inn i din epikrise.

Kontakt

Sengepost
Besøkstider
mandag - søndag 12.00-19.00
Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR)
Besøksadresse
Karmsundgaten 134(Google maps)
5528 Haugesund
Besøkstider
mandag - torsdag 07:30-19:00
fredag 07:30-17:00
Telefon
52805000
E-post
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.