HELSENORGE
Revmatologisk poliklinikk

Svangerskap og revmatisk sykdom

De revmatiske sykdommene arter seg forskjellig i et svangerskap. Sykdommen kan påvirke svangerskapet, og svangerskapet kan påvirke den revmatiske sykdommen. Det er derfor viktig å planlegge svangerskapet. Kvinner med inflammatorisk revmatisk sykdom skal ha ekstra oppfølging i, og etter svangerskapet. Det er stor variasjon i alvorlighetsgrad og grad av risiko knyttet til de ulike diagnosene, og vi skiller derfor mellom oppfølging av pasienter med antatt lav risiko og pasienter med antatt høyere risiko. Innledning

Hensikten med forløpet er å sikre hensiktsmessig oppfølging av gravide med revmatisk sykdom gjennom svangerskapet. Det betyr i praksis kontroller på riktig sted, til riktig tid og til riktig behandler. I denne sammenhengen involverer det spesialisthelsetjenesten med kontroller ved revmatologisk avdeling og kontroller ved obstetrisk avdeling og i tillegg ordinær svangerskapsomsorg i primærhelsetjenesten ved jordmor og/ eller fastlege.

Henvisning og vurdering

På grunn av at de revmatiske sykdommene arter seg ulikt i et svangerskap, og graviditet og sykdom påvirker hverandre, er det viktig å planlegge svangerskapet. Det er ønskelig at du tar kontakt med revmatologisk avdeling ved ønske om graviditet. Gjerne ett år før planlagt svangerskap for å tilpasse medikasjonen best mulig for å oppnå remisjon/lav sykdomsaktivitet før svangerskapet.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Utredning

Hvis du har inflammatorisk revmatisk sykdom og blir gravid, ta enten kontakt med revmatologisk poliklinikk selv eller at fastlege henviser deg.

Når revmatologisk avdeling mottar beskjed om at du er blitt gravid, får du en time for kontroll ved avdelingen rundt svangerskapsuke 12. Revmatologisk avdeling henviser deg også til tidlig ultralyd og vurdering ved obstetrisk avdeling. Det foregår også ca. i svangerskapsuke 12. Du får samtidig beskjed om å ta kontakt med fastlege eller jordmor i kommunen for avtaler om ordinær svangerskapsomsorg.

Revmatologen din skal alltid vurdere hvilken risiko et svangerskap har for deg, ut fra hvilken type revmatisk sykdom du har og hvor alvorlige plagene dine er. Generelt sier vi at kvinner med artrittsykdommer er antatt å ha lav risiko for komplikasjoner, mens kvinner med systemsykdommer (bindevev og vaskulittsykdommer) har høyere risiko, og skal derfor også ha tettere oppfølging. 

Risiko og plager forbundet med bruk av medisiner inngår som en del av planleggingen og den individuelle vurderingen. Fordeler med medisinsk behandling må veies opp mot eventuell risiko for barnet. Enkelte medisiner må du slutte å ta i god tid før du forsøker å bli gravid, mens andre medisiner er det viktig at du fortsetter med gjennom graviditeten. Det er derfor viktig å gå gjennom hvilke medisiner du bruker før du blir gravid.Behandling

Kvinner med inflammatorisk revmatisk sykdom skal ha ekstra oppfølging i og etter svangerskapet.

Det er stor variasjon i alvorlighetsgrad og grad av risiko knyttet til de ulike diagnosene, og vi skiller derfor mellom oppfølging av pasienter med antatt lav risiko og pasienter med antatt høyere risiko. Generelt sier vi at kvinner med artrittsykdommer antas å ha lav risiko for komplikasjoner, mens kvinner med systemsykdommer (bindevev og vaskulittsykdommer) har høyere risiko, og skal derfor også ha tettere oppfølging.
I denne sammenhengen er det imidlertid også viktig å påpeke at det vil være store individuelle variasjoner, og to kvinner med samme diagnose kan ha svært ulik risikoprofil, og derfor også få ulik oppfølging.

Anbefalingene om oppfølging som er beskrevet her bygger på norsk gynekologisk forening sin veileder i fødselshjelp, samt nasjonal kompetansetjeneste i svangerskap og revmatiske sykdommer sin veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer. Kontrollene som er beskrevet nedenfor er minimum anbefalt antall kontroller.

Felles for alle, uavhengig av diagnose, er at du skal ha ordinær oppfølging i primærhelsetjenesten hos fastlege og/eller jordmor i likhet med andre friske gravide. Kontrollene du har i spesialisthelsetjenesten kommer alltid i tillegg til, og ikke istedenfor denne oppfølgingen.

Anbefalte tidspunkt for oppfølging for de med antatt lav risiko (artrittsykdommer)

Anbefalte kontroller ved revmatisk avdeling
Anbefalte kontroller ved gynekologisk/fødeavdeling
Planlegging før svangerskapet
1. trimester
Ca. uke 12:
 • ultralyd
 • generell risikovurdering
 • planlegging av oppfølging
 • informasjon om fødsel
2. trimester
Ca. uke 18:
 • ordinær ultralyd
3. trimester
Ca. uke 32:
 • ultralyd med vekstkontroll
 • fødselsforberedende samtalt
Ca. 6 uker, 6 måneder og 12 måneder etter fødsel


Anbefalte tidspunkter for oppfølging - høy risiko (bindevev og vaskulittsykdommer)

Anbefalte kontroller ved revmatologisk avdeling
Anbefalte kontroller ved gynekologisk/fødeavdeling
Planlegging før svangerskapet

1. trimester
Ca. uke 12:
 • ultralyd
 • generell risikovurdering
 • planlegging av oppfølging
 • informasjon om fødsel
2. trimester
Ca. uke 18:
 • ordinær ultralyd
Ca. uke 24:
 • ultralyd - vekstkontroll
Ca. uke 28:
 • ultralyd - vekstkontroll
3. trimester
Ca. uke 32:
 • ultralyd - vekstkontroll
 • fødselsforberedende samtale
Ca. uke 36:
 • ultralyd - vekstkontroll
Ca. 6 uker, 6 måneder og 12 måneder etter fødsel


Oppfølging

Kvinner med inflammatorisk revmatisk sykdom blir anbefalt minimum tre kontroller ved revmatologisk avdeling det første året etter fødsel. Kontrollene finner vanligvis sted ca. seks uker, seks måneder og 12 måneder etter fødsel. Hovedgrunnen for at vi anbefaler tettere oppfølging i denne tiden, er at det er noe økt risiko for oppbluss av den revmatisk sykdommen. Andre viktige tema på disse kontrollene er amming, prevensjon, og småbarnsliv ved kronisk sykdom. Ved behov blir du henvist til tverrfaglige vurderinger (til fysioterapeut, ergoterapeut og/eller sosionom.)

Et godt tips for å sikre best mulig oppfølging, og få mest mulig ut av dine timer hos helsepersonell før, under og etter svangerskapet, er å stille godt forberedt.
Her finner du en nyttig sjekkliste, utarbeidet av Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer, for å hjelpe deg med å huske aktuelle tema for diskusjon ved svangerskap og revmatisk sykdom.

Utfyllende pasientinformasjon om tiden før, under og etter svangerskap for pasienter med revmatiske sykdommer finner du på Gravid og ulike revmatiske sykdommer - helsenorge.no.

Faresignaler

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Blodprøvekontroller ved spesifikke antirevmatiske medikamenter

​I forbindelse med oppstart og bruk av ​visse medikamenter mot revmatisk betennelse, skal det tas blodprøver etter følgende oppsett:

Anbefalinger for blodprøvekontroller hos pasienter som bruker DMARDs

Oversikt over DMARDs og monitoreringsintervall
​​
Monitoreringsintervall basert på tid etter oppstart behandling
Medikament​​< 3 måneder​3-6 måneder>6 måneder​
Hydroksyklorokin*​​Ingen​Ingen​Ingen
Leflunomid​​2-4 uker​8-12 uker​12 uker
​Metotrexat2-4 uker​​8-12 uker​12 uker
​Sulfasalazin​2-4 uker​8-12 uker​12 uker
​TNF-hemmer​4-6 uker​8-12 uker​8-12 uker
​Tocilizumab​4-6 uker​8-12 uker​8-12 uker
​Rituksimab​4-6 uker​8-12 uker​8-12 uker
​Abatacept​4-6 uker​8-12 uker​8-12 uker
​tsDMARD​4-6 uker​8-12 uker​8-12 uker

Følgende blodprøver skal tas: Hemoglobin, leukocytter m/diff., trombocytter, SR, CRP, kreatinin, ALAT

Urinstix: For arthrittpasienter tas urinstix kun ved symptomatologi eller på individuelt grunnlag, og da fortrinnsvis i regi av primærlege. Urinstix tas rutinemessig hos SLE- og vaskulittpasienter.

Unntak:

 • Pasienter med ustabile prøver (må kontrolleres hyppigere)
 • Pasienter med alvorlige komorbide sykdommer (må evt. kontrolleres hyppigere)
 • Ved økning av dose bør kontrollene igjen tas annen hver uke i 1 måned, deretter jfr. tabell
 • Ved oppstart av nye medikamenter (ikke-revmatologiske), vurderes blodprøver tatt noe hyppigere i begynnelsen (risiko for interaksjoner)

Ved Metotrexat: Unngå kombinasjon med probecid, trimetoprim og sulfonamider. Ved Arava: Kontrollere BT.

*) Ikke nødvendig med blodprøver, men øyebunnsundersøkelse i forbindelse med oppstart hydrosyklorokin, etter 5 år, og deretter årlig.

Medical information in several languages

​​If you are in need of information regarding your medicines in your language, this site can give you medical information in several languages

IBM Micromedec Carenotes

How to use the page:

 1. Click on the link
 2. Click on «Keyword search»
 3. Enter the name of the medicine in the search field and press search
 4. The name of the drug will appear and you can choose the language
 5. Click the print button to print ​

Parkering, korttid

Vår pasientparkering ligger rett nord for Litlasundgaten/Dr. Eyesgate, vis-a-vis innkjøringen til begge sykehus:

 
KOrttidsparkering i Litlasundgaten - kart

Korttidsparkering i Litlasundgaten for polikliniske pasienter

Korttids pasientparkering er forbeholdt våre pasienter så langt det er kapasitet på alle virkedager i tidsrommet 07:30-18:00.

Parkering skjer etter 2 satser:

 • Inntil 4 timer, kroner 45,-
 • Inntil 8 timer, kroner 90,-
 • Parkering ut over 8 timer henvises til langtidsparkering på Flotmyr

Slik fungerer det:

 1. Ved ankomst parkerer du på ledig plass på vår p-plass nord for Litlasundgaten/Dr. Eyes gate (se kart)
 2. I vårt servicetorg betales parkering ved ankomst
 3. Fyll ut bilens registreringsnummer (eventuelt type og farge) i registreringsskjema i servicetorget
 • Parkering uten registrering i vårt servicetorg kan medføre kontrollavgift
 • Merk at 3 plasser er særskilt skiltet for Haugesund Sanitetsforening. Disse må ikke benyttes av andre parkerende

Parkeringstilbudet er et servicetilbud ut over behandlingstilbudet fra spesialisthelsetjenesten. Parkeringen betales av pasienten selv i tillegg til egenandel.

Se også oversikt over parkering i karttjenesten Finne frem.

Reise til og fra

Gjennom Pasientreiser (se nederst på siden) får du dekket billigste reisemåte når du reiser til og fra behandling og opphold hos oss etter bestemte regler. Ved behov for spesialtransport må din fastlege lage en skriftlig bekreftelse på dette før innleggelsen.

Eventuell godkjenning og bestilling av overnatting før behandling som følge av lang reisevei, skjer etter nasjonale regler og må avklares med Pasientreiser på forhånd.

Reisen hjem igjen hjelper vi deg med å bestille.

Reise i forbindelse med permisjon

Ved reiser i forbindelse med permisjon, må du dekke hele reisen selv.

Offentlig transport

Det er et godt transporttilbud gjennom offentlige kommunikasjon. Ruteopplysningstelefonen tlf. 177 - gir info om kollektivtrafikk i det fylket du ringer fra.

Kystbussen trafikkerer strekningen Bergen-Stord- Haugesund-Stavanger med avgang hver time i begge retninger fra Haugesund, garantert plass og gode fasiliteter.

Taxi

 • Haugaland Taxi: tlf. 52818181
 • Haugesund Taxisentral: tlf. 52808080
 • Karmøy Taxi: tlf. 52858080

Restaurant Utsikten

Fra Restaurant Utsikten

Restaurant Utsikten er åpen hver dag. Deltakere og inneliggende pasienter får frokost, lunch og middag her. I tillegg kan ansatte og besøkende kjøpe frokost, lunch og middag.

Åpningstider Restaurant Utsikten

 • Mandag til fredag  kl 07.30- 16.00
 • Lørdag og søndag  kl 09.00- 15.30

Ukens menyer serveres til disse tidene:

Frokost serveres mandag-fredag 07.30-09.00

 • Lørdag-søndag serveres brunch 09.00-12.00
 • Dagens middag serveres kl 14.30-16.00
 • Dagens dessert får du fra 12.00-16.00

 Gruppe (5 eller flere):

Vi tar gjerne imot besøk av grupper til frokost, lunch eller middag, enten for et uformelt møte hos oss eller som pause/avrunding av et møte eller konferanse.

Av hensyn til kapasitet må alle slike besøk meldes til utsikten@hsr.as senest dagen før. Ved manglende kapasitet kan vi dessverre måtte avvise eksterne grupper.


Telefonkonsultasjon

​Mange med kroniske diagnoser og stabil sykdomstilstand kan følges opp gjennom telefonkonsultasjoner. Fordelen for deg som er pasient, er at du slipper reisevei og forsinkelser.

Telefonkonsultasjoner tilbys deg dersom legen mener det er forsvarlig å gå gjennom nødvendige prøver i forkant og ikke behøver å undersøke deg fysisk for å kunne gi deg forsvarlig veiledning. Dersom du ønsker fysisk konsultasjon, vil du selvfølgelig settes opp til ordinær kontroll hos sykepleier, fysioterpeut, ergoterpeut eller lege.

Telefonkonsultasjoner krever forberedelser og oppfølgning i ettertid. Derfor har Helsedirektoratet besluttet at telefonkonsultasjoner er å regne som en ordinær konsultasjon med egenandel dersom det innebærer:

 • Kontakt mellom behandler og pasient
 • Kontakten innebærer undersøkelse av/innhenting av opplysninger fra pasient med hensikt å vurdere helsetilstand eller behandling, eller veiledning om videre oppfølging og behandling
 • Kontakten resulterer i en vurdering av videre behandling som bidrar til fremgang i pasientforløpet
 • Kontakten dokumenteres i pasientjournal

Ved slike telefonkonsultasjoner vil det beregnes egenandel etter gjeldende sats. Betaling skjer via tilsendt faktura i etterkant av konsultasjonen.

Dersom du selv ringer inn med enkle spørsmål til sykepleier, vil du ikke belastes med egenandel.

Telefonkonsultasjon like viktig som fysisk konsultasjon

Kan du ikke gjennomføre telefonkonsultasjonen som avtalt er det viktig at du endrer eller avlyser timen senest 24 timer før.

Trådløst nett - Wi-Fi

​Hele vårt helsekvartal har trådløst internett, og våre pasienter kan logge seg på eget gjestenett med egne enheter.

Trådløst gjestenett for pasienter og besøkende:

 1. Gå til WI-FI på din mobil og velg 'gjest.ihelse.net'
 2. En nettleser skal åpne seg automatisk.
 3. Les nøye gjennom vilkårene.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkårene.

Dersom påloggingsvinduet ikke dukker opp, forsøk å åpne nettleser manuelt og gå til captive.apple.com
(http adresser skal normalt trigge captive portals dersom det ikke skjer automatisk)

Trådløst gjestenett er tilgjengelig i det meste av bygningen med unntak av noen "lommer" og underetasjen.

Det er ikke tillatt å gå inn på innhold som kan virke støtende for andre. Vi oppfordrer brukerne til å vise fornuft og følge regler for normal opptreden i offentlige rom.

Påloggingsbilde på telefon/lesebrett:

Bildet viser påloggingsside til Helse Vests gjestenett 

Videokonsultasjon

​Revmatologisk poliklinikk tilbyr nå videokonsultasjoner for enkelte typer konsultasjoner.

Dersom videokonsultasjon er aktuelt for deg, blir du kontaktet av HSR. Innkallingen sendes deg på din side på Helsenorge.no eller i posten. Når du åpner brevet vil det ligge brukerveiledning og lenke til videokonsultasjonen i innkallingsbrevet.

Med videokonsultasjon kan du være hjemme eller gjennomføre konsultasjonen i en pause på jobben. Pass alltid på å være alene på et rolig sted. Du slipper å reise til sykehuset, kan verne deg mot annen smitte, og likevel få en god konsultasjon med behandleren din.   

For å kunne bruke videokonsultasjon trenger du en smarttelefon, nettbrett eller PC med videokamera.

Kan du ikke gjennomføre videokonsultasjonen som avtalt er det viktig at du endrer eller avlyser timen senest 24 timer før

Mer informasjon om videokonsultasjon, finner du her

Fant du det du lette etter?