Faglige artikler

På denne siden finner du oversikt over publikasjoner og faglige artikler skrevet av eller med bidrag fra medisinskfaglige medarbeidere ved HSR.

​Artiklene publiseres fortløpende og med de nyeste øverst.

Recurrent lateral patella dislocation affects knee function as much as ACL deficiency – however patients wait five times longer for treatment

Forskningsartikkel publisert:
BMC Muculoskeletal Disorders

Konklusjon/resultat:
Unge pasienter mellom 12 og 30 år som er plaget med at kneskålen går ut av ledd venter nesten 3 år får de får tilbud operasjon. Til sammenligning opereres pasienter i samme alder med korsbåndskade etter kun 6 mnd.

Hovedårsaken er nok at det er større usikkerhet knyttet til hva som er den rette behandlingen for å stabilisere en løs kneskål sammenlignet med en korsbåndskade, men disse unge pasientene med ustabil kneskål opplever en kraftig nedsatt knefunksjon og er forhindret fra å drive idrett på lik linje med korsbåndpasientene.

Funnene i studien understreker således viktigheten av å følge opp pasienter som har fått kneskålen ut av ledd og evt. henvise til et senter med kompetanse på området for behandling før de får plager som påvirker deres aktivitetsnivå inn i voksenlivet.

Medvirkende fra HSR:
Lege Truls Martin Straume-Næsheim

Survival and death causes of patients with giant cell arteritis in Western Norway 1972-2012: a retrospective cohort study

Forskningsartikkel publisert:
Arthritis Research & Therapy

Konklusjon/resultat:
Kjempecellearteritt (GCA) er den vanligste systemiske vaskulittsykdommen i den voksne befolkningen. GCA kan ledsages av potensielt livstruende komplikasjoner, men denne store norske studien viser at sykdommen har liten eller ingen effekt på pasientenes overlevelse i det lange løp.

Resultatene tyder imidlertid på at pasienter med GCA dør av andre årsaker enn normalbefolkningen. Nærmere bestemt synes GCA-pasientene å ha en høyere risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer eller infeksjoner, men samtidig lavere risiko for kreftdødsfall.

Funnene i studien understreker således viktigheten av adekvat oppfølging av pasienter med GCA, inklusiv kartlegging av risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer og fokus på tidlig identifikasjon og riktig behandling av slike tilleggstilstander.

Medvirkende fra HSR:
Overlege Lene K. Brekke

Non-pharmacological treatment gap preceding surgical consultation in thumb carpometacarpal osteoarthritis - a cross-sectional study

Forskningsartikkel publisert:
BMC Musculosketal Disorders 2019

Konklusjon/resultat:
180 pasienter ble inkludert i studien. Gjennomsnittsalder var 63 år, og 79% var kvinner. Kunnskapsbaserte anbefalinger, er tydelige på at konservativ behandling i form av informasjon, trening, enkle hjelpemidler og bruk av skinner skal prøves før kirurgi vurderes. Studien viser at bare 21% rapporterte at de hadde mottatt konservativ behandling, før henvisning til kirurgisk vurdering.

De fleste pasienten i studiet rapporterte om milde smerter i henvist hånd. Studiet viser at CMC leddsartrose påvirker håndfunksjon negativt, særlig uttalt hos kvinner, og hos pasienter som også har artrose i ytterledd.

Studien viser et stort gap mellom anbefalingene, og hva som skjer i praksis. For å bedre den kliniske praksisen, må det gjøres et arbeid for å informere fastleger om anbefalt behandling for denne pasientgruppen, slik at pasienter blir henvist til ergoterapeut før en vurderer kirurgi

Medvirkende fra HSR:
Ergoterapeut Monika Olsen

​Increased Incidence of Giant Cell Arteritis in Urban Areas?

Forskningsartikkel publisert:
The Journal of Rheumatology i februar 2019.
Reprinted with permission from The Journal of Rheumatology, BREKKE L K, et al., Increased Incidence of Giant Cell Arteritis in Urban Areas? J Rheumatol. 2019;46(3):327-328. All rights reserved.

Konklusjon/resultat:
Årsaken til at noen pasienter får kjempecellearteritt (GCA) er ukjent. Genetiske forhold spiller inn, men det har også vært spekulert i om ytre forhold (breddegrad, årstid, soleksponering) eller miljømessige faktorer, infeksjoner og røyking har betydning for sykdomsutvikling.

Ved journalgjennomgang for perioden 1972 – 2012 har overlege Lene Kristin Brekke ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus sammen med medarbeidere ved Haukeland Universitetssykehus samlet en stor grupe av mennesker (kohort) med GCA. Ved diagnosetidspunktet hadde 743 av pasientene bosted i den delen av regionen der Helse Bergen yter sykehustjenester. I denne artikkelen har vi sett på om årlig forekomst av GCA er høyere i urbane strøk (Bergen) enn i de øvrige og mer landlige områder i samme region. Vi fant store svingninger i forekomst fra år til år i både by og bygd, men ingen signifikant forskjell mellom forekomsten hos pasienter bosatt i byen Bergen og pasienter fra de øvrige kommunene i regionen.

Selv om det hele tiden kommer nye forskningsresultater, er det fortsatt mye som er uklart ved sykdommen GCA. Lene Brekke og medarbeidere har samlet en stor kohort av personer med GCA, også i internasjonal sammenheng. Analyser utgående fra denne kohorten kan bidra til økt forståelse av forhold rundt denne sykdommen der Norge er blant landene som har høyest forekomst i verden.

Medvirkende fra HSR:
Overlege Lene K. Brekke

Les hele artikkelen her

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.