Helsenorge

Rask omstilling og nye løsninger

2020 ble et år med omstilling, nye løsninger og stor økonomisk usikkerhet underveis for HSR. Men også et år som ble avsluttet med stabil drift og et godt resultat.

Kari Nådland
Administrerende direktør Kari Nådland

​Covid-19 påvirket naturligvis svært mye av driften gjennom det meste av året. Som alle andre ble sykehuset stengt ned i mars. Det gikk kraftig ut over planlagte operasjoner, inneliggende pasienter og hudavdelingens konsultasjoner.

- Revmatologisk avdeling, som har mange kronikere de kjenner godt la raskt om driften, og gjennomførte et høyt antall konsultasjoner, hvorav 12 % pr. telefon, forklarer administrerende direktør Kari Nådland, og legger til at vi fra og med 2021 har fått på plass løsninger som gjør at HSR også kjører pasientkursene digitalt.

Ansatte ved HSR har gjennom 2020 vist en utrolig omstillingsevne. Da pandemien traff Norge og sykehuset ble stengt for ordinær drift, snudde hele staben seg rundt, gjennomgikk nødvendig prosedyre- og pandemiopplæring og stilte seg til disposisjon for Helse Fonnas beredskap. Da vi begynte gjenåpningen snudde medarbeiderne seg igjen rundt, og tok i bruk nye elektroniske verktøy og virkemidler for å kunne behandle flest mulig pasienter.

- Jeg er imponert over stå-på-viljen og læringskurven midt i en krevende arbeidssituasjon, sier administrerende direktør.

Nedgangen i operasjoner og konsultasjoner medførte en sterk reduksjon i produsert DRG, som igjen betyr mindreinntekter for sykehuset, samtidig som kostnader til materiell, medikamenter og utstyr i perioden ble en god del mindre. HSR fikk som andre sykehus kompensert både for inntektsbortfallet nedstengingen medførte og en del andre pandemirelaterte kostnader. Det betyr at våre inntekter knyttet til pasientbehandling ble på noenlunde samme nivå som i 2019.

- Vi er svært glade for kompensasjonen. Det har sikret oss en stabilitet og mulighet til å bidra til Helse Fonnas beredskap, forsvarlig drift og ikke minst en rask gjenåpning og tilbakeføring til så ordinær drift som mulig» forklarer Nådland.

Årsresultatet for driften etter finans endte i underkant av 9 MNOK. Mye av årsaken til det gode resultatet ligger i nevnte mindreutgiftene vi hadde gjennom driftsåret, innen blant annet medikamentbruk og utstyr, men også på generelt lavere aktivitet for eksempel kurs. I tillegg ble både pensjonskostnadene og kapitalkostnadene lavere i 2020 enn tidligere år.

- Vi har en del større kostnader som kan svinge til dels mye fra år til år, deriblant pensjon, så derfor er det viktig å se utviklingen over flere år, presiserer sykehusdirektøren.

Revmatismesykehuset har en nøktern drift, og vurderer nøye alle utgifter og investeringer. Sykehuset har også en organisasjon med korte beslutningsveier og en infrastruktur som gir effektiv drift.

- Det bidrar til at vi kan føre mer tilbake til pasientbehandling enn andre kan klare, forteller Nådland, før hun avslutningsvis minner om at sykehuset er et ideelt AS, noe som betyr at alt overskudd føres tilbake til driften:

- Her hentes ikke utbytte, og alle oppsparte midler kommer driften og pasientbehandlingen til gode, avslutter hun.

Generalforsamlingen 9. juni 2021 godkjente regnskapet.

Hele regnskapet, styrets beretning og tidligere årsmeldinger finner du her