HELSENORGE
Fra vår revmatologiske poliklinikk

Om oss

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS (HSR) er et spesialsykehus for pasienter med revmatiske sykdommer, og for pasienter med ulike typer hudsykdommer. På denne siden finner du relevant informasjon om sykehuset som helhet.

Vår primære oppgave er utredning, behandling, rehabilitering og om nødvendig operasjon av pasienter med revmatiske sykdommer og hudsykdommer. Vi har dessuten i oppgave å drive forskning, opplæring av pasienter og pårørende og utdanning av helsepersonell.

Vi bygger vår virksomhet på best tilgjengelige kunnskaper, og vi ønsker å kontinuerlig evaluere og forbedre våre behandlinger i samsvar med både brukernes og samfunnets behov. Sykehuset har ca 180 ansatte, inklusive datterselskapet Rehabilitering Vest AS.

Her finner du informasjon om våre ulike avdelinger og behandlingene de gir.

HSR AS er en privat, ideell institusjon som har driftsavtale med Helse Vest. Sykehuset er heleid av Haugesund Sanitetsforening og er medlem av Hovedorganisasjonen Virke.

Styret

Styret i HSR 2022-2023Styret velges på generalforsamlingen hvert år. Ansattrepresentanter velges av og blant ansatte, men velges formelt også på generalforsamlingen. Generalforsamlingen gjennomføres innen utgangen av juni, med blant annet valg av styre.

Styret er sykehusets øverste organ mellom generalforsamlingene. Styrets hovedoppgaver er blant annet å vedta strategiplaner og budsjett og møtes cirka hver annen måned.

Styremedlemmer 2021-2022

Ledelse

Administrerende direktør Kari Nådland

Administrerende direktør Kari Nådland

Ledelsen ved HSR består av administrerende direktør, enhetslederne og ledere for stabs- og støttefunksjoner:

 • Administrerende direktør Kari Nådland
 • Fagsjef Lene K Brekke
 • Avdelingsoverlege revmatologi Elisabet L Esperø
 • Avdelingsoverlege hud Holger Benthien
 • Avdelingsoverlege revmakirurgi og ortopedi Øystein Gøthesen
 • Avdelingssykepleier Ola Andreas Tørring
 • Økonomisjef Erling Lervåg
 • Personalsjef Dagfinn Berge Dahle
 • Konstituert kontorleder Åse Helene Tvedt
 • Teknisk leder Jostein Sjursen
 • Kjøkkensjef Gro Håland

Visjon, verdier, mål og utviklingsplan

Visjon

HSR skal gi et kunnskapsbasert og helhetlig behandlingstilbud av beste kvalitet nasjonalt og internasjonalt. Gjennom forskning skal vi bidra til utviklingen av behandlingstilbudene nasjonalt og internasjonalt.

Verdiene vi bygger på

i de små ting frihet -  i de store ting enighet -  i alle ting kjærlighet
Omsorg – kunnskap – tillit

Målene

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS skal tilby effektive og fremtidsrettede spesialisthelsetjenester innen våre 3 områder:
 • Dermatologi: Effektiv behandling og kunnskapsbygging
  • Foregangssykehus – «nye» dermatologiske diagnoser
  • Enkelhet: Behandling på rett nivå – lavterskel tilbud
  • Kunnskapsbygging i førstelinjen for å sikre pasientnær behandling og frigjøre kapasitet i spesialisthelsetjenesten
 • Revmatologi: Best i Vest – også på forebygging og veiledning
  • Foretrukket sykehus for revmatikere
  • Videreutvikle og forsterke pasientkurs
  • Sikre likeverdig behandling – også til mer sjeldne diagnoser
  • Videreutvikle revmatologisk rehabilitering for aktuelle pasienter
 • Revmakriurgi/Ortopedi: Foretrukket sykehus for våre operasjoner i helseregionen
  • Kvalitet i alle ledd – best på kne
  • Ingen pasientlekkasje ut av helseforetakets område for våre operasjoner
  • Bidra til utjevning av forskjeller i ventetid innad i Helse Vest

Utviklingsplan

HSRs utviklingsplan for perioden 2023-2026. 

Organisasjon

HSR har 3 medisinske enheter og tilknyttede støttefunksjoner. Vårt organisasjonskart ser slik ut:

Organisasjonskart 2020

Grønt Sykehus

HSR ble i 2019 sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001:2015.

HSR skal være et miljøbevisst sykehus som ivareta det ytre miljø på en best mulig måte. Et godt ytre miljø er en forutsetning for god folkehelse. Derfor mener vi det er viktig å arbeide systematisk med sykehusdriftens påvirkning på naturen. Miljøstyringssystemet skal sikre at lover, forskrifter og krav etterleves i drift, ved innkjøp og investeringer.

Sykehusets overordnede miljømål for 2019-2022 er:

 1. Ha miljøbevisste medarbeidere
 2. Redusere miljøpåvirkning fra produkter og utslipp av miljøskadelige stoffer til jord, luft og vann
 3. Redusere ressursforbruket

Sykehuset jobber kontinuerlig med miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning.Fant du det du lette etter?