Fritt behandlingsvalg

(Oppdatert 1. april 2020)

Gjeldende helselovgivning er laget for normalsituasjon. Med koronautbruddet er helsetjenesten i en helt spesiell situasjon som dette regelverket ikke fullt ut tar høyde for. Helse- og omsorgsdepartementet gjør derfor enkelte midlertidige endringer.


Midlertidig endring av pasienters rettigheter

Målet med forskriften er å gi helsetjenesten handlingsrom til å bruke ressursene best mulig i en presset situasjon. De midlertidige endringene vil i utgangspunktet ha en varighet på en måned. Endringene består blant annet av:

  • Spesialisthelsetjenestens plikt til å sette frist for når pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp skal ikke gjelde. Pasienten vil fortsatt ha rett til helsehjelp innen forsvarlig tid.

  • Fristen for å få en vurdering i spesialisthelsetjenesten utvides fra 10 dager til 30 dager, slik den var før 1. november 2015. Ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom vil pasienten ha rett til raskere vurdering.

  • Retten til fritt behandlingsvalg skal som hovedregel ikke gjelde. Innen psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og intensiv habilitering av barn, skal retten fremdeles gjelde. Fritt behandlingsvalg vil også gjelde for pasienter som allerede er under utredning eller behandling i godkjent privat virksomhet.

  • Retten til ny vurdering av spesialisthelsetjenesten gjelder ikke.

  • Retten til individuell plan gjelder ikke.

  • Retten til kontaktlege gjelder ikke.

Endringene er i hovedsak hjemlet i koronaloven.

Kilde: HOD

(Oppdatert, 1. april 2020)

Generell lovgiving - vil gjelde når sykehusene kommer tilbake til normalsituasjon:

Du har rett til å velge behandlingssted i hele Norge når du har fått en henvisning. Som pasient i spesialisthelsetjenesten kan du sammenligne ventetider og se hvilke behandlingssteder du kan velge.

På helsenorge.no finner du oversikt over behandlingssteder, og kan sammenligne ventetidene for utredning og behandling

Gjennom en veiviser på helsenorge.no får du informasjon om hva du må gjøre for å bytte behandlingssted.

Velg behandlingssted på helsenorge.no.

 


Fant du det du lette etter?